Απαραίτητα Έγγραφα - Δικαιολογητικά για την τέλεση γάμου

Θρησκευτικός γάμος

 1. Πιστοποιητικό γέννησης (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π ή το Δήμο όπου ανήκετε). Απαιτείται αστυνομική  ταυτότητα.
 2. Πιστοποιητικό αγαμίας (εκδίδεται από την ενορία όπου ανήκει ο καθένας χωριστά). Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 3. Πιστοποιητικό γέννησης/ αστυνομική ταυτότητα/ δύο μάρτυρες (εξαιρούνται συγγενείς 1ου - 2ου βαθμού) με τις αστυνομικές ταυτότητες τους/ δήλωση του νόμου 105 από τους μάρτυρες ότι είστε άγαμοι και δεν σας συνδέει συγγενική σχέση/ εάν έχει προηγηθεί ο πολιτικός σας γάμος,  απαιτείται η σχετική  ληξιαρχική πράξη/ διαζευκτήριο από το γραφείο διαζυγίων της αρχιεπισκοπής ή πιστοποιητικό χηρείας
  Απαιτείται να δημοσιεύσετε την αναγγελία του γάμου σας σε ημερήσια εφημερίδα της περιοχής σας
 4. Παράβολο χαρτοσήμου (από δημόσιο ταμείο ή εφορία).
  Επίσκεψη στον ναό, όπου θα τελεστεί ο γάμος, με τα παρακάτω δικαιολογητικά για τις άδειες γάμου:
 5. Πιστοποιητικά αγαμίας και των δύο/  το φύλλο της εφημερίδας όπου δημοσιεύθηκε η αναγγελία του γάμου/  το παράβολο/ αστυνομικές ταυτότητες/

Εκεί θα προετοιμαστούν (από τον υπεύθυνο του ναού) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια γάμου και θα υπογραφεί η αμετάκλητη δήλωση για το επώνυμο των παιδιών.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν στην Αρχιεπισκοπή της ενορίας όπου θα τελεστεί ο γάμος και να κατατεθούν για την επικύρωση της άδειας γάμου, ο οποίος θα πρέπει να εκτελεστεί εντός έξι μηνών, διαφορετικά απαιτείται ανανέωση.


Γάμος μεταξύ ορθοδόξων Ελλήνων και αλλοδαπών

Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων (Έλληνος και Αλλοδαπού) για το αλλοδαπό μέλος, επί πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται για το Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων απαιτούνται και τα εξής:

 1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.
 2. Πιστοποιητικό Αγαμίας από τον Δήμο της χώρας του ή από την Ενορία της ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.
  Στην περίπτωση όπου υπάρχει προηγούμενος γάμος απαιτείται η λύσις αυτού και προσκομίζεται το σχετικό διαζευκτήριο στην περίπτωση Θρησκευτικού Γάμου ή  Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένο στο περιθώριο το Διαζύγιο στην περίπτωση του Πολιτικού Γάμου.

  Τα ως άνω Πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά από επίσημη Ελληνική αρχή του Εξωτερικού ή από επίσημο Μεταφραστικό Γραφείο στην Ελλάδα.

  Για τα Εκκλησιαστικά πιστοποιητικά  απαιτείται θεώρηση από το αρμόδιο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (οδός Ιασίου 1 Αθήνα)
 3. Άδεια παραμονής στην Ελλάδα εφόσον το αλλοδαπό μέλος δεν προέρχεται από Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
 4. Τα πιστοποιητικά Εξωτερικού Εκκλησιαστικά και πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης ή Apostil από την αρμόδια Υπηρεσία της Χώρας του.

 
Πολιτικός γάμος

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της κατοικίας του

Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με το Άρθρο 1, Παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι τα παρακάτω:

 1. Απλή φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου .
 2. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.
 3. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 4. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία.
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 6. Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από εφορία, ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ.
 7. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, τράπεζα, βιβλιάριο ασθενείας, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.), όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας, ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (Οι λογαριασμοί να είναι πρόσφατοι).

Για τους Έλληνες του εξωτερικού

Σύμφωνα με το Άρθρο 1, Παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι τα παρακάτω:

 1. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 2. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 3. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων των άρθρων 1350,1351,1352,1354,1356,1357 και 1360 Α.Κ. όπως και ο βαθμός του γάμου. Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη.
 4. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία.
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται το διαζευκτήριο ή η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 6. Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από Δ.Ο.Υ. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (απλή φωτοτυπία), εάν υπάρχουν διαθέσιμα.